این پانلها یاصفحات سه بعدی تشکیل گردیده از:

۱ – هسته مرکزی که معمو لا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و بضخامت های ۵ تا ۱۰ سانتیمتر میباشد.

۲- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت ۳ میلیمتر چشمه های ۸×۸ سانتیمتر و بفاصله ۱ تا ۲ سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله تعداد زیادی مفتول قطری بهم جوش برقی شده اند .

این پانلها در کارخانه به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا ۱×۳متر ی و نوع سقفی آن۱×۳ و۸۰/۰ × ۳ متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری بابتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت ۳ الی ۴ سانتیمتر پوشش میگردد و در نوع سقفی پس از نصب روی آن بضخامت ۵ الی ۷ سانتیمتر بتن ریزی میشود .

۱- اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﭘﺎﻧﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی و ﻳﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی دﻳﻮاری ﺑﺎرﺑﺮ و ﺳﻘﻔﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻼف ﻫﺎی اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدی ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺛﻘﻠﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻲ روی دﻳﻮارﻫﺎ و ﺑﺘﻦ رﻳﺰی روی ﺳﻘﻒ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﻌﺒﻪ در آﻣﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ را در ﮔﺮوه BOX TYPE ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در واﻗﻊ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دﻳﻮارﻫﺎ وﺳﻘﻔﻬﺎی ﺑﺘﻨﻲ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻟﺬاﺻﻠﺒﻴﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎب ﻫﺎی ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. از ﻣﺰاﻳﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ، ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

۲- اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی و ﻳﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺲ از اﺟﺮای اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺟﺮا ﻣﻴﮕﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﻴﻠﮕﺮد ﻧﻤﺮه ۸ ﻳﺎ ۱۰ ﻃﺒﻖ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ دور ﺗﺎ دورﻗﺎب ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دﻳﻮار ﻳﺎ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﭘﺎﻧﻞ دﻳﻮاری ﺑﺎ ﺳﻴﻢ آرﻣﺎ ﺗﻮر ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﭘﺲ از ﺗﺮاز و ﺷﺎﻗﻮل ﻛﺮدن ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ رﻳﺰ داﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود ۳ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻴﮕﺮدد . در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﻮارﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

 بسته به نیاز سفارش در ابعاد ۳ ،۶ متر و … تولید میشود ولی ابعاد استاندرد آن بدینگونه است: ﻋﺮض:۱۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل:۶۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ وزن تقریبی :۶کیلوگرم برمترمربع ﺿﺨﺎﻣﺖ پلی استایرن:۱۰۰-۸۰-۶۰-۴۰ میلیمتر

حداقل گرمای مخلوط بتن بالای ۴-۵ درجه است. در صورتی که در دمای زیر صفر بتن ریزی انجام شود، عملیات سخت شدن بتن با همان حرارت ناشی از گیرش اولیه ادامه می یابد. در مورد بتن ریزی در هوای گرم، قالب پلی استایرن اجازه خروج آب بتن را به صورت تبخیر از مخلوط بتن نمی دهد و این رطوبت تا سخت شدن کامل بتن باقی می ماند.

گازی که بر اثر سوختن متصاعد می شود، گاز کشنده به مفهوم سیانور نیست. گازCO2 و هایت گازco . ولی چون از نظر جرم، جرم یک مترمکعب قالب سازه ۲۰-۲۵ کیلوگرم است مقدار گاز هم آنچنان زیاد نیست که فرد را در ساختمان محبوس کند و یا آن را وادار به فرار کند.

می توان آن را به صورت دیوار برشی در بین ستون ها و یا المان های سقفی و برای پوشش کف ها استفاده کرد. پارتیشن ها را می توان با تمهیداتی در روی نمای ساختمان ها استفاده کرد، که هم مسئله عایق صدا و هم عایق حرارت و اتصال به عناصر نما را جوابگو باشد.

المان های دیوار باربر قابلیت ایجاد در مدول های کمتر از ۲۰/۱ را دارد و سطوح منحنی در حد قوس دور پله شدنی است.

ویبرۀ بدنه شدنی است. به شرطی که لوله ای دور قالب بگردانیم که با ایجاد ویبره حرکت به طول ۴-۵ متر منتقل شود. ویبره به صورت موضعی هم با توجه به اینکه فضایی حدود ۱۵-۱۶ سانتیمتر در وسط داریم، شدنی است. البته استفاده از بتن روان و بتن خود تراز شونده که مقاومت های سازه ای هم می دهد مناسب ترین راه ها است.

با توجه به این که در سقف قابلیت اجرای تیر موجود است، می توان طراحی پلان را طوری انجام داد که حجره های پارکینگ در جهت طولی دیوار باشد و دهانه لازم را برای گردش ماشین فراهم کرد. در صورتی که این راه ها جواب نداد می توان در چند نقطه از ستون استفاده کرد. با توجه به این که سیستم قابلیت عبور لوله ها را از داخل سقف دارد، احتیاج به بردن لوله ها در کف و پوشاندن آن با پوکه نیست.

پلی استایرن در دمای ۱۱۰ درجه ذوب می شود. ریزش پلی استایرن ذوب شده وقتی اتفاق می افتد که لایه معدنی رویه آن از بین رفته باشد و تا آن زمان ساکنین ساختمان از آنجا خارج شده اند و حدود ۱۰۰ دقیقه گچ از ریزش پلی استایرن جلوگیری می کند.